سه واحد نانوایی متخلف در شهرستان زبرخان پلمپ گردید ، این پلمپ ها در پی بازدید مشترک کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان زبرخان ، و نماینده محترم فرمانداری ، در راستای عدم رعایت ضوابط بهداشتی ، و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی کووید ۱۹ ، و همچنین ، تخلفات مربوط به آرد و نان صورت گرفت.