بازدید و نظارت مستمر از محل صندوق های اخذ رای سطح شهرستان زبرخان ، و کنترل و بررسی نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی کووید ۱۹ ،  توسط کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان زبرخان.