کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان زبرخان از پلمپ یک واحد نانوایی متخلف در این شهرستان خبر داد.
مهندس اکرم قربانی در ادامه افزود : پلمپ این واحد بهداشتی ، در راستای عدم رعایت ضوابط بهداشتی و  پروتکل های بهداشتی کووید ۱۹ ، صورت گرفت