5f471eb4-799e-41c8-ade5-3e7d32714303.jpg

در تاریخ 29 آبان ماه 99، دکتر محسن عظیمی نژاد ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی شهرستان نیشابور از ستاد شبکه بهداشت و درمان زبرخان بازدید کرد

 در این بازدید ابتدا دکتر حامد سلیمانی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان زبرخان ضمن خوش آمد گویی ، گزارش مستند و جامعی در مورد فعالیتها و اقدامات شبکه بهداشت و درمان شهرستان زبرخان از آغاز تأسیس تاکنون ارائه داد.در ادامه دکتر عظیمی نژاد ضمن خسته نباشید به پرسنل و بازدید از واحد‌های مستقر در ستاد شبکه زبرخان بیان داشت: ۱۷ سال تاخیر در شهرستان شدن و باالطبع تاخیر در راه اندازی شبکه بهداشت و درمان را نمیتوان در عرض ۱۷ ماه جبران کرد. وی همچنین استفاده از ظرفیت خیرین سلامت منطقه را در پیشبرد اهداف و توسعه زیر ساخت های بهداشتی درمانی اساسی و مهم دانستدکتر عظیمی نژاد در پایان ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک شاهد افزایش زیرساخت های بهداشتی درمانی منطقه و بدنبال آن ارتقای بیش از پیش شاخص‌های بهداشتی در شهرستان زبرخان باشیم.