رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور ابلاغی آقای حامد سلیمانی را به سمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان زبرخان منصوب کرد. به گزارش وب دا متن این ابلاغ بدین شرح است:

جناب آقای حامد سلیمانی

نظر به تعهد، تجارب ارزنده و حسن سوابق خدمتی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان "سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان زبرخان" منصوب می شوید.

امید است با یاری خداوند متعال و بهره گیری از توان علمی و تجربه خویش و استفاده از نظرات صاحب نظران و با هماهنگی مسئولین محترم مربوطه و اهمیت امر سلامت آحاد جامعه در انجام وظایف سازمانی کوشا بوده و در جهت انجام اقدامات ذیل تلاش نمایید:

*نظارت بر اجرای صحیح سیاست ها و خط مشی های وزارت متبوع در سطح شهرستان به ویژه در مسائل بهداشتی

*ایجاد هماهنگی لازم بین ارگانها ، نهادها و سایر سازمان های دولتی و ایجاد تعامل سازنده با ظرفیتهای موجود در بخش خصوصی به منظور پیشبرد برنامه های بهداشتی و درمانی

*نظارت و رسیدگی و اخذ تصمیمات لازم در اداره امور اداری و مالی ستاد و واحدهای تابعه شبکه

*ایجاد هماهنگی لازم با معاونت های توسعه و بهداشتی برای تعیین و تأمین تجهیزات و نیروی انسانی متعهد مورد نیاز

*فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم در جهت برقراری ارتباط و هماهنگی بین اجزای شبکه

*هدایت و نظارت بر حسن جریان امور واحدهای اجرایی تابعه از طریق سرکشی های مستمر به آن ها و اتخاذ تصمیم لازم

*پیش بینی تهیه وسایل و تجهیزات و داروهای مورد نیاز واحدهای عرضه خدمت در حوزه تحت پوشش

*نظارت و کنترل بر واحدهای بهداشتی و درمانی بخش خصوصی و هدایت آنها در جهت خط مشی های وزارت بهداشت و درمان دانشکده

*تشکیل کمیته های فنی و تخصصی بمنظور پیشبرد برنامه های بهداشتی و درمانی و آموزشی

*پیشنهاد و تنظیم بودجه بر اساس برنامه های تنظیم شده و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های بودجه مصوب

*نظارت بر حسن اجرای تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به موقع به مشکلات بهداشتی درمانی شهرستان

*نظارت بر برنامه عملیاتی شبکه – بررسی شاخص ها در آمارهای عملکردی موجود و ارائه پسخوراند و راهکار به منظور بهبود عملکرد واحدهای زیرمجموعه شبکه

*فراهم نمودن بستر رشد زیرساخت های درمانی در راستای بهره مندی جمعیت شهرستان از ظرفیت های درمانی مورد نیاز

*ارائه گزارش های مدون و معتبر آماری از شاخصهای سلامت منطقه و اقدامات انجام شده به معاونت های مرتبط و دفتر اینجانب

*نظارت مستمر جهت افزایش سلامت آحاد جامعه از طریق کنترل و ارتقاء سطح تکنولوژی و دانش فنی تولید محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی و پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص تولید و فرآوری مواد غذایی

*اهتمام ویژه نبست به فراهم نمودن زیرساخت های مهم درمانی از قبیل بیمارستان، درمانگاه، مراکز ترک اعتیاد و آزمایشگاه

دکتر محسن عظیمی نژاد

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور